30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1095 قانون مدنی

در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

error: