30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1094 قانون مدنی

برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.

error: