30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1091 قانون مدنی

برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

error: