30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1090 قانون مدنی

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمیتواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

error: