30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 109 قانون مدنی

دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.

error: