30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1089 قانون مدنی

ممکن است اختیار تعیین مهر بشوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.

error: