30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1088 قانون مدنی

در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.

error: