30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1085 قانون مدنی

زن می تواند تا مهر باو تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

error: