30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1084 قانون مدنی

هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم عیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

error: