30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1083 قانون مدنی

برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.

error: