30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1082 قانون مدنی

بمجرد عقد ، زن مالک مهر می شود میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

error: