30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1081 قانون مدنی

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

error: