30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1080 قانون مدنی

تعیین مقدار مهر منوط بتراضی طرفین است.

error: