30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1079 قانون مدنی

مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

error: