30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1078 قانون مدنی

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.

error: