30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1077 قانون مدنی

در نکاح منقطع احکام راجع بوراثت زن و به مهر او همانست که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

error: