30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1076 قانون مدنی

مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.

error: