30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1075 قانون مدنی

نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

error: