30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1074 قانون مدنی

حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

error: