30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1073 قانون مدنی

اگر وکیل از آنچه که موکل راجع بشخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

error: