30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1072 قانون مدنی

در صورتیکه وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا باو داده شده باشد.

error: