30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1071 قانون مدنی

هر یک از مرد و زن می تواند برای عقد نکاح وکالت بغیر دهد.

error: