30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1070 قانون مدنی

رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه بدرجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

error: