30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1068 قانون مدنی

تعلیق در عقد موجب بطلان است.

error: