30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1067 قانون مدنی

تعیین زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

error: