30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1066 قانون مدنی

هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نیز واقع میشود مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد.

error: