30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1065 قانون مدنی

توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

error: