30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1064 قانون مدنی

عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

error: