30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1063 قانون مدنی

ایجاب و قبول ممکنست از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.

error: