30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1062 قانون مدنی

نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول بالفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.

error: