30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1061 قانون مدنی

دولت میتواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.

error: