30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1060 قانون مدنی

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

error: