30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 106 قانون مدنی

مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل، حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.

error: