30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1059 قانون مدنی

نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.

error: