30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1058 قانون مدنی

زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد میشود.

error: