30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1056 قانون مدنی

اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

error: