30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1055 قانون مدنی

نزدیکی بشبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

error: