30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1054 قانون مدنی

زنای با زن شوهر دار یا زنی که در عده و رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

error: