30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1053 قانون مدنی

عقد در حال احرام باطل است و با علم بحرمت موجب حرمت ابدی است.

error: