30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1052 قانون مدنی

تفریقی که بالعان حاصل میشود موجب حرمت ابدی است.

error: