30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1049 قانون مدنی

هیچکس نمیتواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

error: