30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1048 قانون مدنی

جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه بعقد منقطع باشد.

error: