30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1047 قانون مدنی

نکاح بین اشخاص ذیل بواسطه مصاهره ممنوع دائمی است :

1- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.

2- بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.

3- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

error: