30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1042 قانون مدنی

حذف شد.

error: