30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1041 قانون مدنی

نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

تبصره عقد نکاح قبلا از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.

error: