30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1040 قانون مدنی

هر یک از طرفین میتواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب بصحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

error: