30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1038 قانون مدنی

مفاد ماده قبل از حیث رجوع بقیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.

error: