30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1034 قانون مدنی

هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود.

error: