30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1031 قانون مدنی

قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی.

error: