30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1030 قانون مدنی

اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.

error: